WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY PRZEZ INTERNET SKLEPU JUST.IN HAIR

SŁOWNICZEK:

Adres, adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim sklep Just.in Hair skompletuje zamówienie i przekaże je do wysyłki za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Kupującego.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Koszyk – element sklepu https://www.justinhair.pl/koszyk, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Kupujących, mieszczące się w siedzibie firmy;

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego;

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie;

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę uzgodniona ze Sprzedającym;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do sklepu pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego, PayPal lub płatności kartą kredytową.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka), artykuł oferowany przez sklep Just.in Hair działający poniższym kanałem sprzedaży pod adresem https://www.justinhair.pl

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy;

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Kupującego w banku poprzez konto internetowe, stacjonarnie lub na poczcie;

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przez internet za pośrednictwem sklepu Just.in Hair;

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy;

Sklep Just.in Hair, Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.justinhair.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Sprzedający: JUST IN JUSTYNA PILCH al. Wyzwolenia 3/37 70-552 Szczecin NIP: 9552236225 , REGON: 385058060

Strona produktowa – strona w sklepie pod adresem https://www.justinhair.pl na której przedstawione są informacje na temat konkretnego produktu;

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym; e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego; f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu Just.in Hair, określające rodzaj produktu, jego ilość i cenę całkowitą wraz z kosztami dostawy i innymi, wiążące się z obowiązkiem zapłaty przez Kupującego. Określające dane Kupującego oraz miejsce wydania rzeczy, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 1. Warunki ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług sklepu Just.in Hair;

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Sklep Just.in Hair udostępnia Kupującym Regulamin nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Sklep Just.in Hair prowadzony jest przez: JUST IN JUSTYNA PILCH al. Wyzwolenia 3/37 70-552 Szczecin

5. Kupujący, przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu Just.in Hair są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.

6. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Kupujących z usług sklepu Just.in Hair wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych warunków technicznych: -przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza); -minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa; -posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez sklep Just.in Hair usługami, sklep Just.in Hair podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

8. Sklep Just.in Hair nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

§ 2. Warunki korzystania ze sklepu Just.in Hair:

1. Korzystanie z usług sklepu Just.in Hair jest możliwe poprzez podanie adresu e-mail i innych niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia.

2. Poprzez dokonanie Zamówienia, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez JUST IN JUSTYNA PILCH, al. Wyzwolenia 3/37,70-552 Szczecin w celach związanych z realizacją Zamówienia.

3. Informacje podane przez Kupującego przy składaniu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, sklep Just.in Hair zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.

4. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z usług sklepu Just.in Hair w sposób nie powodujący zakłóceń w jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • korzystania z usług oferowanych przez sklep Just.in Hair w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym) oraz postanowieniami Regulaminu;
 • korzystania z usług oferowanych przez sklep Just.in Hair w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sklepu;
 • korzystania z usług oferowanych przez sklep Just.in Hair z poszanowaniem dóbr osobistych i innych praw osób trzecich, w tym z poszanowaniem dobrego imienia Sklepu.

5. W przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień określonych w ust. 7 powyżej, sklep Just.in Hair może pozbawić Kupującego prawa korzystania z usług Sklepu lub ograniczyć dostęp Kupującego do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym. Kupujący, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług sklepu Just.in Hair nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

§ 3. Składanie Zamówienia:

1. Kupujący może składać Zamówienia w sklepie Just.in Hair przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednakże ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach od 8 do 16.

2. a) Kupujący zainteresowany dokonaniem zakupów w sklepie Just.in Hair za pośrednictwem https://www.justinhair.pl wybiera interesujący go produkt za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” a następnie klika w opcję „przejdź do kasy” lub „PayPal (checout)”, gdzie podejmuje czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje.

b) Kupujący zainteresowany dokonaniem zakupów w sklepie Just.in Hair za pośrednictwem https://www.justinhair.pl wybiera interesujący go produkt i informuje Sprzedającego o zainteresowaniu danym produktem określając rodzaj i ilość produktów w wiadomości prywatnej a następnie poprzez dobrowolne podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Kupujący oświadcza o chęci zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu Just.in Hair,

3. a) W Zamówieniu (w Koszyku), Kupujący wskazuje: – zamawiany produkt; – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania jaki ma być zamieszczony na fakturze, i na który ma być dostarczony produkt; – opcjonalnie inny adres wysyłki produktu jeśli różni się on od tego, który służy do wystawienia faktury; – sposób dostawy; – sposób płatności.

b)W Zamówieniu, dokonanym poprzez wiadomość prywatną Kupujący wskazuje: – zamawiany produkt; – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania jaki ma być zamieszczony na fakturze; – opcjonalnie inny adres wysyłki produktu jeśli różni się on od tego, który służy do wystawienia faktury;

4. a)Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych i kliknięciu opcji „Kupuję i płacę” (oraz w wypadku powrotu ze stron usługodawcy zewnętrznego obsługującego płatność) wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: – dane i adres Kupującego; – przedmiot Zamówienia; – jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów (wraz ze wszystkimi opłatami dodatkowymi i kosztami dostawy).

b) Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych Sprzedający wystawia fakturę, którą wraz z danymi do przelewu przesyła na podany przez Kupującego adres e-mail lub poprzez wiadomość prywatną – drogą, którą Kupujący złożył zamówienie. Po otrzymaniu faktury, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia należności przelewem tradycyjnym w ciągu 7dni od daty wystawienia faktury, widniejącej na fakturze.

5. Wysłanie Zamówienia przez Kupującego (zatwierdzenie opcji „Kupuję i płacę” lub złożenie zamówienia w wiadomości prywatnej oraz dokonanie płatności) stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu JUST IN JUSTYNA PILCH w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia (zarejestrowaniu Zamówienia w systemie sprzedaży sklepu Just.in Hair) Kupujący otrzymuje informację na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu.

7. Umowa sprzedaży zawarta zostaje z chwilą dokonania płatności przez Kupującego.

§ 4. Ceny produktów i formy płatności:

1. a) Ceny produktów zamieszczonych na stronie sklepu Just.in Hair – https://www.justinhair.pl przy oferowanym produkcie: -podawane są w złotych polskich; -zawierają naliczony zgodnie z prawem podatek; -nie obejmują informacji na temat kosztów dostawy (które podawane są w trakcie składania zamówienia).

b). Podane przez Sprzedającego w wiadomości prywatnej ceny produktów podawane są w złotych polskich; -zawierają naliczony zgodnie z prawem podatek; -nie obejmują informacji na temat kosztów dostawy (które podawane są w trakcie składania zamówienia);

2. Sklep Just.in Hair oferuje możliwość sprzedaży produktów w euro kanałem sprzedaży https://www.etsy.com/pl/shop/JustInHairJewellery . Umowa sprzedaży zawierana jest w złotych polskich lub euro.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu https://www.justinhair.pl w chwili składania Zamówienia przez Kupującego lub podana przez Sprzedającego cena na fakturze, jeżeli złożenie zamówienia przez Kupującego odbywa się przez pozostałe kanały sprzedaży tj. https://www.instagram.com/justinhair_jewellery/ lub https://www.facebook.com/justinhair.bizuteriaslubna .

4. a) Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest na stronie https://www.justinhair.pl po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności, a przed jego akceptacją.

b) W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem https://www.instagram.com/justinhair_jewellery/ lub https://www.facebook.com/justinhair.bizuteriaslubna informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest w wiadomości prywatnej oraz na fakturze.

5. Kupujący może dokonać płatności za zamówiony produkt: przelewem tradycyjnym; przelewem elektronicznym; bankowym; kartą kredytową (przedpłata); Kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro), transferem krypto-waluty na portfel należący do właściciela sklepu, lub za pośrednictwem Google Pay i Apple Pay.
Przy czym brak wpływu środków na rachunek bankowy JUST IN JUSTYNA PILCH w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia. Operatorem przelewów elektronicznych(PayPal), bankowych lub operacji kartami płatniczymi są podmioty realizujące płatność działające na zlecenie JUST IN JUSTYNA PILCH.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

6. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych, z uwagi na ich właściwości lub wartość, sklep Just.in Hair zastrzega sobie możliwość wyłączenia lub ograniczenia niektórych sposobów dostawy produktów lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.

7. Sklep Just.in Hair zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. W.w. Uprawnienie, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

8. Promocje w sklepie Just.in Hair nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5. Modyfikacja Zamówienia:

1. Kupujący może dokonywać zmian w Zamówieniu po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedającym aż do momentu wysłania Zamówienia do Kupującego (z wyłączeniem zamówień na produkt wykonany na zamówienie indywidualne).

2. Zmian można dokonać kontaktując się ze Sprzedającym za pośrednictwem wiadomości prywatnej każdego z trzech kanałów sprzedaży wymienionych w Par. 3. pkt 2.a), 2.b)

3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości Zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, zmiany formy dostawy bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z Zamówienia zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Kupującego.

§ 6. Realizacja Zamówienia:

1. Sklep Just.in Hair rozpoczyna realizację zamówienia po zaksięgowaniu płatności na koncie podanym Kupującemu w danych do wykonania przelewu; Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 30 dni roboczych. Jeżeli przewidywany czas realizacji zamówienia złożonego na stronie https://www.justinhair.pl przekracza dobrowolnie podaną przez Kupującego w formularzu zamówienia datę ślubu, Kupujący zostanie poinformowany o tym mailowo, na adres podany w formularzu zamówienia. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia indywidualnego Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia. Jeżeli przewidywany czas realizacji zamówienia ulegnie wydłużeniu, Kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany;

2. Jeżeli sklep Just.in Hair nie może zrealizować Zamówienia w całości lub części z tego powodu, iż produkt lub materiały potrzebne do wykonania produktu nie są dostępne, zawiadomi o tym niezwłocznie Kupującego wysyłając e-mail na adres podany przez Kupującego lub w wiadomości prywatnej jednego z oferowanych kanałów sprzedaży, wybranego przez Kupującego. Kupującemu w takim wypadku przysługuje możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części lub zwrot kwoty zapłaconej za niedostępny produkt.

3. W przypadku częściowej niedostępności produktów objętych Zamówieniem, całość zamówienia zostanie dostarczona Kupującemu po ich wpływie do Magazynu.

4. Jeśli termin realizacji zamówienia może przekroczyć 30 dni od daty jego złożenia (np. w wypadku zamówień indywidualnych lub dużych zamówień wymagających wytworzenia większej niż posiadana w Magazynie ilości produktu) sklep zawiadomi o tym niezwłocznie Kupującego wysyłając e-mail na adres podany przez Kupującego w wiadomości prywatnej jednego z oferowanych kanałów sprzedaży, wybranego przez Kupującego. Kupującemu w takim wypadku przysługuje możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części lub zwrot zapłaconej należności za niedostępny produkt. Jeśli zapłata za produkt nastąpiła z góry – sklep Just.in Hair zwróci Kupującemu należność za produkt, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty anulowania Zamówienia.

§ 7. Dostawa:

1. Dostawa produktów odbywa się w wybrany przez Sprzedającego po uprzednim skonsultowaniu się z Kupującym sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Kupującego Zamówienia. Koszt dostawy wskazany jest w Koszyku podczas procesu składania Zamówienia lub podany zostanie w wiadomości prywatnej jednego z oferowanych kanałów sprzedaży, wybranego przez Kupującego;

Całkowity koszt dostawy produktów pokrywa Kupujący. Kupujący składając Zamówienie udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu z wybranym przewoźnikiem, a kwota należności za przesyłkę otrzymana od Kupującego odpowiadać będzie faktycznej odpłatności z tego tytułu, poniesionej przez Sprzedawcę. Działając w imieniu i na rachunek Kupującego, jako jego pełnomocnik, Sprzedawca zobowiązany będzie do przekazania kwot otrzymanych tytułem kosztów wysyłki produktów na rzecz operatora pocztowego oraz pokrycie kosztów przygotowania produktów do wysyłki w tym ich zapakowania.

2. Zamówienie będzie dostarczone do Kupującego na adres pocztowy wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia;

3. Zamówienia mogą być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej do wybranego automatu paczkowego lub pod wskazany w zamówieniu adres pocztowy.

4. Sklep Just.in Hair nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie zamówionego produktu, wynikające z błędnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 8. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności produktu z umową):

1. Sklep Just.in Hair jako sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od wad. Wady nie stanowią różnice w kolorze produktu lub ściemnienia, odbarwienia itp. elementów metalowych ( możliwość śniedzenia lub oksydacji to naturalna właściwość metali. Mają na nią wpływ m.in warunki przechowywania, wpływ takich czynników jak m.in. perfumy, alkohol, pot, tłuszcz, woda itd.).

2. Sklep Just.in Hair, jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez tego Kupującego, w zakresie określonym ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014r. poz. 827) oraz ustawą Kodeks Cywilny o (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie Just.in Hair w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać produkt po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym, na adres:

JUST IN JUSTYNA PILCH al. Wyzwolenia 3 / 37 70-552 Szczecin

Do odsyłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu oraz opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Kupującego.

UWAGA: sklep Just.in Hair nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

4. Sklep Just.in Hair w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. Jeżeli produkt ma wadę Kupującemu przysługuje bezzwłoczna wymiana na produkt bez wad oraz odstąpienie od umowy w przypadku wady istotnej.

6. Jeżeli wymiana będzie się opóźniać Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub wnioskowaniu o obniżenie ceny produktu.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do zakupów dokonanych przez konsumentów.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy (zwrot produktu):

1. Kupujący będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od momentu wydania rzeczy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), o zachowaniu terminu decyduje data nadania oświadczenia.

2. W przypadku kiedy jedno zamówienie dostarczane jest w częściach, termin ten biegnie od dostarczenia ostatniego produktu.

3. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów produktów oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy sporządzonych lub wysłanych w dzień lub po podanej w formularzu zamówienia dacie ślubu.

4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej po uprzednim poinformowaniu Sprzedającego o chęci odstąpienia od umowy. Jeśli spełnione zostaną warunki odstąpienia od umowy, Sprzedający wyśle Kupującemu drogą mailową formularz odstąpienia od umowy. Formularz którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim (np. wysłany przez Sprzedającego) należy w wersji papierowej wraz ze zwracanym towarem odesłać na adres:

“JUST IN JUSTYNA PILCH” al. Wyzwolenia 3 / 37 70-552 Szczecin”

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany podczas zawierania umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zakupione produkty nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. O zachowaniu terminu decyduje data nadania.

7. Kupujący odsyła produkty nienoszące śladów użytkowania będące przedmiotem umowy, od której odstąpił poleconą przesyłką pocztową lub przesyłką do paczkomatu InPost na własny koszt i ryzyko.

UWAGA: sklep Just.in Hair nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

8. Kupujący nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Kupującemu otrzymane od Kupującego płatności;

11. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy jednoczesnym spełnieniu warunku otrzymania zwracanego produktu przez sprzedającego oraz pozytywnego przejścia procesu oceny braku śladów użytkowania wykonanego przez sprzedającego.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem należności do momentu otrzymania zwracanego produktu oraz oceny czy produkt nosi ślady użytkowania.

14. W chwili odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość wygasają wszystkie powiązane z nią umowy dodatkowe, a umowa jest uważana za niezawartą.

15. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: “(…) 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (…)”

§ 10. Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

 • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 • oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Sprzedający, o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta, wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§11. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu, w tym dokonywania transakcji,
 • zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • obsługi reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • prowadzenie analiz statystycznych,

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. wypisanie się z biuletynu), oraz ich poprawę, możesz zgłosić w formularzu kontaktowym na stronie https://www.justinhair.pl/kontakt/, mailowo lub zgłaszając się z prośbą w wiadomości prywatnej na pozostałych kanałach sprzedaży. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane dopóki nie wycofasz zgody.

5. Wymagane dane osobowe:

-imię i nazwisko, adres płatnika, adres dostawy, adres e-mail, telefon oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku zamówień firmowych).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z zakupów sklepie.

6. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw Klienta wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

8. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

§12. Postanowienia końcowe

Informacje o produktach, prezentowanych na stronach , w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1. Zdjęcia produktów prezentowanych przez sklep Just.in Hair zrobione zostały z należytą starannością tak, by jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd produktów, jednakże ze względu na jakość oświetlenia bądź zastosowaną rozdzielczość, mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku produktu znajdującego się w sprzedaży.

2. Ceny podane w sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827).

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 07.08.2023r.

5. Sklep Just.in Hair zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na kanale sprzedaży wybranym przez Kupującego. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego, obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.